09/11/2023 07:52        

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15

 

Ngày 27/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2528/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Theo đó, Quyết định số 2528/QĐ-BTP quy định các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tiếp tục tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 11- KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Tiếp tục triển khai thực hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến độ định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

- Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng thể chế, nhất là các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan trong công tác xây dựng pháp luật; chú trọng việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành có liên quan trước khi đề xuất xây dựng luật, xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách đầy đủ, kỹ lưỡng; nghiêm túc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó chú trọng ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện Chương trình; kiên quyết không xin lùi, rút các dự án luật đã đưa vào Chương trình; tiếp tục xem xét, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và tại các Phiên họp của Chính phủ, nhắc nhở, kiểm điểm các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng lùi, rút các dự án luật.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ, hằng năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên làm việc với các cơ quan chủ trì soạn thảo để nắm bắt nội dung và tình hình soạn thảo các dự án luật, dự thảo văn bản quy định chi tiết, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng trình các dự án, dự thảo. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, khắc phục căn bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản thuộc trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, nâng cao hiệu quả việc xử lý văn bản trái pháp luật. Gắn kết chặt chẽ các hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với công tác xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

- Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật, không kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả do việc áp dụng văn bản trái pháp luật gây ra.

- Tham mưu rà soát, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế trong hoạt động đấu giá tài sản nhằm khắc phục sơ hở, bất cập, chồng chéo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá tài sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tham mưu kịp thời và triển khai hiệu quả việc xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách phù hợp đối với hoạt động giám định tư pháp. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp.

 Lệ Phượng

 

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1143051