16/01/2021 11:09        

UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản Luật mới ban hành; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó Kế hoạch còn hướng đến việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Nội dung của Kế hoạch PBGDPL năm 2021 tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như: xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021 và Chỉ thị số 46-CT/UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật PBGDPL; phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013, các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua trong năm 2020 và 2021, các văn bản pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, và chính quyền các cấp,…Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp về PBGDPL đã được ký kết giữa Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp với các sở, ngành, đoàn thể và giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình minh họa

Về công tác hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trong đó tập trung nhiệm vụ củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở.

Đối với công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Để bảo đảm việc triển khai Kế hoạch PBGDPL thống nhất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch PBGDPL năm 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Ngô Thị Thanh Thơ

 

 
Tháng 3/2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định pháp luật mới
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa: Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021
Khánh Hòa: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Kế hoạch tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 về độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Một số quy định mới liên quan đến công chức
Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Bộ Công an giúp người dân phân biệt loại "pháo hoa" được phép đốt
Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ Nhất năm 2021
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 01/2021
Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.
Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2020
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp): Tổ chức khảo sát, tọa đàm về thi hành Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020

HÌnh ảnh
 • Ước
  22/02/2021
  Còn vài phút là bước sang năm mới, chồng hỏi vợ: - Năm mới, em mong ước điều gì?
 • Lợi
  15/02/2021
  Hai công chức nói chuyện với nhau: - Năm nay dịch bệnh ảnh hưởng đủ thứ từ đời sống, kinh tế, xã hội…chán quá!
 • Vá…
  15/02/2021
  Hai ông bạn ngồi tâm sự về chuyện học ngày xưa: - Thời bao cấp cực khổ, nhiều khi mình phải mặc áo vá đi học…Tụi nhỏ bây giờ quá sung sướng…
 • Đúng thời điểm
  11/02/2021
  Hai người bạn lâu ngày gặp nhau: - Cuối năm nay, tớ quyết làm đám cưới!
 • Thưởng khẳm
  11/02/2021
  Trong quán phở, 2 chị nọ trò chuyện với nhau: - Chỗ tui năm nay thưởng Tết chắc được hơn hai chục “chai”…
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 164954