03/09/2023 14:49        

Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ

Bộ Tư pháp:

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

 

Ngày 24/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-BTP), với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức quán triệt nội dung cơ bản của Kế hoạch số 1829- KH/BCSĐCP và Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam

+ Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là hội viên Hội Luật gia các cấp; Hội Luật gia Việt Nam hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng Bộ Tư pháp và của các chi bộ, đơn vị thuộc Bộ trong việc củng cố, kiện toàn Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức và giao nhiệm vụ, phát huy vai trò Hội, hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.


  

Ảnh minh họa (Nguồn: hoiluatgiavn.org.vn)

- Hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam:

Nghiên cứu, rà soát và ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động (tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở) của Hội Luật gia Việt Nam
nhằm phát huy vai trò của Hội trong tình hình mới.

- Thu hút, phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

+ Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia Việt Nam trong các hoạt  động góp ý, tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo theo quy định.

+ Thu hút sự tham gia của Hội Luật gia Việt Nam trong việc góp ý xây dựng các chương trình, đề án về cải cách tư pháp; phát huy vai trò của Hội trong việc nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp.

+ Tạo điều kiện, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia nghiên cứu pháp luật nhằm phát hiện các mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp và các lĩnh vực công tác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

+ Phát huy vai trò và hỗ trợ Hội Luật gia các cấp trong thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng vùng xa; phối hợp với Hội luật gia các cấp trong tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia các cấp, tập huấn cho hòa giải viên hoặc người tham gia hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Tạo điều kiện, phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong việc chủ động tham gia vào các hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương; phát huy trách nhiệm xã hội của Hội Luật gia các cấp trong việc tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân, doanh nghiệp; tham gia thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là các dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội
trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khuyến khích, tăng cường sự tham gia của đội ngũ luật gia trong công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Hội Luật gia Việt Nam trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam với tổ chức luật gia thế giới, khu vực, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới; thực hiện và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và cải cách tư pháp theo đúng các nguyên tắc và định hướng của Đảng và Nhà nước.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam tăng cường quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp trong nội bộ Hội Luật gia Việt Nam và các thành viên theo quy định pháp luật, tạo điều kiện cho Hội Luật gia Việt Nam và thành viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp trong khuôn khổ các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.

- Nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển giao thực hiện cung cấp một số dịch vụ công trong các lĩnh vực có liên quan phù hợp với khả năng của các cấp Hội Luật gia Việt Nam theo cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp và Chi hội Luật gia các đơn vị thuộc Bộ (nếu có) ngày càng vững mạnh về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tư pháp.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP.

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh, thành phố tham gia vào các lĩnh vực quản lý của Sở theo Kế hoạch này và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP.

Lệ Phượng

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Quy định mới về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Quy định mới về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật
Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2023
Sửa đổi cơ cấu nhân sự, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023
Quy định mới về đấu giá biển số xe ô tô
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Hội Luật gia Việt Nam : Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị

 • Tự biết?!
  25/06/2024
  Một bác sỹ thú y tới phòng mạch xin khám bệnh. Bác sỹ phòng mạch hỏi: - Ông bị đau ở đâu?
 • Chạy
  25/06/2024
  Hai người bạn ngồi tám chuyện: - Chớm hè một cái là nhà tôi ai cũng thon thả, dáng mi nhon hết trơn ông ạ!
 • Nhờ
  25/06/2024
  Chàng trai nói với cô gái: - Em ơi, anh muốn nhờ em một việc…
Số lượt truy cập: 871857