22/06/2023 14:55        

Hội Luật gia Việt Nam : Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị

 

Ngày 30/5/2023, Hội Luật gia Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 163/CTr-HLGVN về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 862-KH/ĐĐQH15 ngày 12/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị; theo đó, đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam; củng cố, kiện toàn và phát triển Hội Luật gia các cấp.

- Các cấp Hội và hội viên quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Kế hoạch số 862-KH/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội và các văn bản, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác Hội, nâng cao nhận thức của các cấp Hội và Nhà nước về công tác Hội, nâng cao nhận thức các cấp Hội và hội viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam – tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Củng cố, kiện toàn Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Thường xuyên chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tổt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động của các cấp Hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, chống đối, lợi dụng quá trình xây dựng pháp luật để tác động, chuyển hóa chính trị, phá hoại nội bộ.

- Thành lập tổ chức đảng ở các tổ chức Hội khi có đủ điều kiện theo quy định của Đảng.

2. Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước.

- Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

- Tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp; nghiên cứu, góp ý các đề ám về cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong việc chủ động tham gia vào các hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, trong đó, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia các cấp.

- Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phát huy vai trò của Hội Luật gia tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục hát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân luật gia tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.

- Tăng cường ứng dụng các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Hội thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội Luật gia.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, chuyển giao thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với khả năng của các cấp Hội Luật gia Việt Nam theo cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hội; tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải cơ sở; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Lệ Phượng

 

 
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ
Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015
Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023
Quy định mới về đấu giá biển số xe ô tô
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức trực tuyến
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2023
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2023
Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2023 Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Bộ Tư pháp: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng
Triển khai Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam
Bổ sung trường hợp không tính chậm nộp phạt vi phạm hành chính
Tháng 4/2023, một số chính sách mới đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực
Tăng cường công tác quản lý về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

HÌnh ảnh
 • Đắt
  29/10/2023
  Hai ông bạn già tám chuyện thời sự: - Thời tấc đất tấc vàng tạm lắng xuống, giờ lại tới thời đắt đỏ của thứ khác, còn hơn cả đất ông ạ!
 • Nghẽn
  29/10/2023
  Nhóm bạn thân lâu ngày gặp lại, tâm sự: - Tớ làm công nghệ thông tin, sợ nhất là nghẽn mạng, mạng cà giật chập chờn, không làm được việc gì.
 • Độn
  29/10/2023
  Hai anh nọ trò chuyện: - Bọn trẻ bây giờ sướng thiệt, không ăn cơm độn khoai, độn sắn, độn bo bo như bọn mình ngày xưa!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1142902