27/12/2018 20:47        

Phòng Tư pháp TP. Cam Ranh: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Phòng Tư pháp TP. Cam Ranh: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do số lượng biên chế của Phòng tương đối ít, chưa tương xứng với vị trí việc làm theo quy định của Ngành, CBCC phụ trách kiêm nhiệm nhiều công việc, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp, yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc ngày càng cao (đặc biệt là công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính)…
Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, đoàn kết trong toàn đơn vị, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phòng Tư pháp thành phố Cam Ranh đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó, một số nhiệm vụ nổi bật như:
Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai công tác tư pháp; Kế hoạch công tác PBGDPL hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm phường Cam Lộc" năm 2018 và giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác THPL về XLVPHC; Kế hoạch Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản; Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018. Tham mưu tổ chức các hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại địa bàn trọng điểm phường Cam Lộc.
Công tác thẩm định văn bản được nâng cao chất lượng; công tác kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên, qua đó kiến nghị bãi bỏ 01 văn bản QPPL theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2018; khảo sát việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật tại 15/15 xã, phường; hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xác lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, thời gian thẩm tra, xét công nhận trong tháng 01 năm 2019.
Thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực trong điều kiện áp lực công việc ngày càng lớn. Tiếp nhận và giải quyết 2877 hồ sơ chứng thực, 286 hồ sơ hộ tịch. Kết quả 100% hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt trên 40%; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực; xử lý vi phạm hành chính; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua kịp thời, công khai, dân chủ.
Triển khai hiệu quả công tác thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chủ động đề xuất nhiều biện pháp để hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả tốt, thường xuyên tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, đất đai, hoạt động tôn giáo trái phép… Các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành 309 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với tổng số tiền phạt: 3.801.320.000 đồng; đôn đốc chấp hành 191 quyết định với tổng số tiền là 1.990.350.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước; Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 45 đối tượng, đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 01 đối tượng.
Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được năm 2018, Tập thể cán bộ công chức phòng Tư pháp nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 với những phương hướng sau:
Một là, tích cực hưởng ứng và tổ chức phát động phong trào thi đua của Ngành, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ công chức ngành Tư pháp trách nhiệm, năng động, sáng tạo và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Hai là, tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác chuyên ngành: nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi của VBQPPL; thực hiện có chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, nhất là công tác kiểm tra theo thẩm quyền; tăng cường công tác PBGDPL, triển khai thực hiện các Đề án PBGDPL; tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Ba là, tăng cường quản lý nhà nước về công tác hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2016 – 2024. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp.
Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác tư pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Mai Thanh Ngọc

 
Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy có còn là phương pháp thích hợp?
Quy định bất cập về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá
Đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3
Nha Trang: Giúp đăng ký lại khai sinh nhanh hơn
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và kiến nghị
Kết hôn tại Ả Rập Saudi và ghi chú kết hôn tại Việt Nam
Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng công tác TDTHPL XLVPHC trên địa bàn thành phố Cam Ranh
Một số bất cập trong công tác chứng thực
Giải quyết ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ
Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
Cần có cơ chế, biện pháp cụ thể để giải quyết tố cáo đúng thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị
Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

HÌnh ảnh
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
 • Lý do
  17/09/2021
  Một ông hấp tấp vào tiệm bán hoa nói: - Bán cho tôi hai chậu hoa cúc.
 • Câu
  17/09/2021
  Hai cô bạn gái chat với nhau: - Ê, bà. Nhờ Covid mà tui “câu” được một anh chàng hết ý nha!
 • Kế hoạch mua nhà
  24/08/2021
  Một nhân viên văn phòng rầu rỉ tâm sự với đồng nghiệp: - Mình ước được sống tới 240 tuổi!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 633363