24/10/2018 03:15        

Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh

Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh

1. Đánh giá chung: Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong thời gian qua, UBND huyện Diên Khánh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.
Bám sát vào chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã xây dựng và ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực với người dân hơn như: Tuyên truyền miệng; biên soạn tài liệu phổ thông dưới dạng hỏi đáp pháp luật, tình huống pháp luật; đưa pháp luật vào giảng dạy trong trường học; tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng câu lạc bộ pháp luật; tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học; thi tìm hiểu pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thông qua các phiên toà xét xử công khai, lưu động, thực hiện việc niêm yết danh mục các thủ tục hành chính, các quy chế dân chủ... đã và đang được triển khai mạnh mẽ.
Trên tinh thần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của chính quyền địa phương, công tác PBGDPL từng bước đã đi vào nề nếp, triển khai thực hiện một cách kịp thời, thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội.
Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được xây dựng, củng cố. Tổng số báo cáo viên pháp luật cấp huyện là 25 người. Tổng số tuyên truyền viên cơ sở là 84 người.
Bên cạnh đó công tác hòa giải tại cơ sở được chú trọng tổ chức thực hiện. Tổ chức đăng ký, kiện toàn tổ hòa giải; hòa giải viên, trong đó, có 110 Tổ hòa giải cơ sở ở địa phương với 590 hòa giải viên; Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Diên Khánh đã tiếp nhận 74 vụ việc hòa giải, trong đó có 60 vụ việc hòa giải thành. Tỷ lệ hòa giải thành là 81.08% (giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2017).
2. Ưu điểm: Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được củng cố, kiện toàn kịp thời, định kỳ họp 02 lần /năm, quyết định các vấn đề trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn toàn huyện. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm, giúp cho hiệu quả tuyên truyền pháp luật được nâng cao.
Nội dung pháp luật tuyên truyền phù hợp với nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, luôn cập nhật kịp thời các văn bản luật mới để tuyên truyền. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, phong phú và đa dạng bám sát vào thực tế cuộc sống, phục vụ kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của mỗi cơ quan, ban ngành địa phương, tính hình thức trong công tác tuyên truyền đã được đẩy lùi.
3. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua, song một trong những nguyên nhân chủ yếu là công tác PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở mặc dù đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhưng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao như về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực thực hiện…; lực lượng làm công tác PBGDPL còn thiếu về số lượng, kiêm nhiệm nhiều công việc...
Tủ sách pháp luật đặt tại UBND các xã, thị trấn hoặc nhà văn hóa thôn hiện khai thác không còn hiệu quả do bùng nổ thông tin, mạng internet đã được phủ khắp. Đối tượng phục vụ của Tủ sách pháp luật là Nhân dân, nhưng người dân lại ngại đến tìm đọc, nghiên cứu.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện còn hạn chế.
Kinh phí phân bổ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở hạn chế do ngân sách địa phương còn khó khăn; Trình độ đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở chưa đồng đều nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác hòa giải.
Đối với các xã chỉ có một công chức tư pháp – hộ tịch: Do yêu cầu về cải cách hành chính và trực tại bộ phận một cửa kiêm công tác tiếp công dân nên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa được đầu tư nhiều và không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND huyện giao, như xã Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Tân, Diên Đồng, Diên Bình,...
4. Kiến nghị: Để công tác tuyên truyền PBGDPL ngày càng có hiệu quả hơn, đề nghị cấp có thẩm quyền biên soạn đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng chuyên đề; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức toạ đàm, học tập chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác tuyên truyền; ngoài ra có phương án tăng thêm kinh phí và nguồn nhân lực cho hoạt động truyên truyền, PBGDPL và hòa giải cơ sở./.

Phòng Tư pháp huyện Diên Khánh 
Kết hôn tại Ả Rập Saudi và ghi chú kết hôn tại Việt Nam
Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thực trạng công tác TDTHPL XLVPHC trên địa bàn thành phố Cam Ranh
Phòng Tư pháp TP. Cam Ranh: Tổng kết phong trào thi đua năm 2018
Một số bất cập trong công tác chứng thực
Giải quyết ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ
Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
Cần có cơ chế, biện pháp cụ thể để giải quyết tố cáo đúng thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018
Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị
Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018
Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 2018
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

HÌnh ảnh
 • Xứng đáng
  12/10/2021
  Chồng đi làm về, cô vợ chạy ra ríu rít khoe: - Hôm nay có ông vô gia cư đi ngang qua nhà mình. Em thấy tội quá, nên cho ông ta 20k và mời ông ấy dĩa đồ ăn em vừa nấu xong.
 • Xúc phạm
  12/10/2021
  Một nhân viên văn phòng nói với người bạn: - Chắc tớ phải chuyển chỗ làm. Tối hôm qua nhà tớ có trộm tới thăm… - Có mất gì không?
 • Thú vị
  06/10/2021
  Ông nọ nói chuyện qua điện thoại với người quen: - Tập thể dục mùa dịch này thú vị thật!
 • Thay đổi
  25/09/2021
  Một ông than thở với bạn: - Thời thế thay đổi ông ạ. Hồi trước vợ tôi hay nói: “Ông không được ăn món này! Tôi làm để cho ngày mai đấy”
 • Tiết kiệm
  25/09/2021
  Cô vợ bưng tô mì gói lên. Ông chồng liền mở điện thoại nhạc Mozart để vừa ăn mì vừa nghe. Thấy vợ ngồi bên có vẻ trầm ngâm, chồng vui vẻ hỏi: - Em bị cuốn theo bản nhạc, phải không? Đúng là vợ anh mà!
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 693228