22/05/2018 02:13        

Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Qua 02 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (từ ngày 06/4/2016 đến ngày 06/4/2018), tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả như sau:

Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Sau khi Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) và Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin được ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Quyết định số 3081/QĐ-UBND) với mục đích: Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (sau đây viết tắt là Luật TCTT) cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật TCTT, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật TCTT trên phạm vi toàn tỉnh.
Tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao để triển khai thi hành Luật TCTT kịp thời, thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả cao, trong đó:
- Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật TCTT cho đại diện các sở, ban, ngành, đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
- Chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có liên quan đến nội dung của Luật TCTT để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật TCTT.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện quy định của Luật TCTT. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin và rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin.

Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật TCTT và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/4/2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 2661/UBND-NC ngày 21/3/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật TCTT, cụ thể:
- Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TCTT và Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TCTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.
- Quán triệt nội dung và tinh thần các quy định của Luật TCTT. Phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các hình thức, biện pháp phù hợp.
- Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Phân công, bố trí cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối cung cấp thông tin.
- Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và qua mạng điện tử.
- Chỉ đạo việc lập, vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin; bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời; dễ dàng tra cứu; bảo đảm cơ chế bảo trì đều đặn, sửa chữa kịp thời và hiệu quả.
- Hoàn thành việc lập Danh mục thông tin phải được công khai; đăng tải Danh mục trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi Luật TCTT có hiệu lực 30 ngày; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin.
- Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.
- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp và hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong việc lập, vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin.
- Giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đề xuất kiện toàn tổ chức, nhân sự cho các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
- Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung của Luật TCTT để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật TCTT.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thực hiện rà soát để công bố công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; đang tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật TCTT để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ
Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần 2 năm 2017 trong tháng 7/2017, trong đó, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật TCTT cho hơn 180 đại biểu tham dự.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật TCTT và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh.

Lệ Phượng
 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018
Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 2018
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa
Tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của Chủ tịch UBND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can
Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại khánh Hòa
Đẩy mạnh các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC năm 2018
Công tác hòa giải cơ sở ở Khánh Hòa, thực trạng và giải pháp
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Vượt chỉ tiêu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Kết quả cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh trên địa bàn tình Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489081