14/05/2018 21:21        

Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa

Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa

Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2015/TT-BTP). Quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BTP, tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:
- Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định về nội dung báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: “2. Cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung theo các bảng tổng hợp số liệu quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này”.
Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định Phụ lục số 2-Mẫu đề cương Báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm cả Mẫu số 5 làBảng tổng hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật đã được Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết.
Trong khi đó, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định: “3. Đối với các cơ quan được quản lý theo hệ thống ngành dọc (ví dụ: Hải quan, Thuế…) thì số liệu báo cáo được tổng hợp theo ngành dọc và do Bộ quản lý trực tiếp tổng hợp số liệu, gửi Bộ Tư pháp.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tổng hợp số liệu của các cơ quan được quản lý theo hệ thống ngành dọc trong báo cáo gửi Bộ Tư pháp”.
Vậy, đối với số liệu vụ việc khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật đã được Tòa án cùng cấp thụ lý, giải quyết trong kỳ báo cáo thì UBND tỉnh các cấp có phải thực hiện tổng hợp hay không? quy định này còn chưa rõ nên dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện.
- Điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) đã điều chỉnh thời hạn báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 20 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm; tuy nhiên điểm b, c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định “Thời điểm lấy số liệu của báo cáo định kỳ 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm thì thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau”, như vậy thời điểm lấy số liệu và thời điểm gửi báo cáo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP chưa được điều chỉnh để phù hợp với Nghị định của Chính phủ?
- Hiện nay, chưa có Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, việc cập nhật, theo dõi công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng phương pháp thủ công (tự thiết kế file excel để theo dõi), không thể hiện đầy đủ các tiêu chí báo cáo theo 10 biểu mẫu đính kèm Phụ lục 1, 2 của Thông tư số 10/2015/TT-BTP. Do đó, số liệu báo cáo chưa đảm bảo tính chính xác và phản ánh trung thực tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh qua các năm.
- Biểu mẫu số 1 - Phụ lục số 1 về Báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định có chia đối tượng bị xử phạt thành nam và nữ, gây khó khăn cho việc tổng hợp số liệu đối với những lĩnh vực có đối tượng bị xử phạt lớn như trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng…
- Thời điểm lấy số liệu cho báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Phụ lục số 2) từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau gây khó khăn cho công tác tổng hợp.
Từ những khó khăn, vướng mắc trên, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét điều chỉnh thời điểm lấy số liệu báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Điều 3 Thông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ; xem xét sửa đổi quy định về thời điểm lấy số liệu cho báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo; xem xét bỏ quy định về chia đối tượng bị xử phạt thành nam và nữ tại Biểu mẫu số 1 - Phụ lục số 1 về báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn cụ thể về việc tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan ngành dọc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Lệ Phượng
 
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2018
Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 2018
Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của Chủ tịch UBND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can
Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại khánh Hòa
Đẩy mạnh các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC năm 2018
Công tác hòa giải cơ sở ở Khánh Hòa, thực trạng và giải pháp
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Vượt chỉ tiêu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Kết quả cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh trên địa bàn tình Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Khánh Hòa: Rà soát, đánh giá tác động 05 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489102