20/02/2018 18:08        

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại khánh Hòa

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại khánh Hòa

Triển khai Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018). Theo đó, trong năm 2018, nội dung và lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành của tỉnh Khánh Hòa là điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội, bao gồm:
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 96/2015/NĐ-CP), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi là Nghị định số 118/2015/NĐ-CP), Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (sau đây gọi là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP), Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 60/2016/NĐ-CP), Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (sau đây gọi là Nghị định số 201/2013/NĐ-CP), Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (sau đây gọi là Nghị định số 67/2016/NĐ-CP), Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc (sau đây gọi là Nghị định số 102/2016/NĐ-CP), Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 143/2016/NĐ-CP), Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây gọi là Nghị định số 52/2014/NĐ-CP).
- Hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội như: Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức bộ máy nhân sự tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và phòng Kinh tế tại UBND các huyện, thị xã, thành phố có đáp ứng nguồn nhân lực cho việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
- Kinh phí và trang bị phương tiện, thiết bị máy móc cần thiết (máy vi tính, máy in, internet,...) để phục vụ, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.
- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.
- Mức độ tuân thủ pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Đồng thời, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội là:
- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội, thông tin về các vụ việc, phản ứng chính sách (cụ thể: các văn bản pháp luật đã được ban hành; số lượng văn bản được phát hiện không có tính khả thi, đồng bộ; số lượng kế hoạch được thực thi trong thực tế...); thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.
- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội và UBND thành phố Nha Trang.
- Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng nhiều hình thức (ví dụ: đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…).
- Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, VCCI Khánh Hòa, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội.

Lệ Phượng 
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề
Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại
Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa
Tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của Chủ tịch UBND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can
Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Đẩy mạnh các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC năm 2018
Công tác hòa giải cơ sở ở Khánh Hòa, thực trạng và giải pháp
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Vượt chỉ tiêu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Kết quả cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh trên địa bàn tình Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Khánh Hòa: Rà soát, đánh giá tác động 05 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người
Khánh Hòa: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017
Một số kết quả sau 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017, khó khăn và hạn chế
Công tác hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017, những kết quả đạt được; khó khăn và đề xuất

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489342