13/12/2011 16:42        

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” ở Khánh Hòa.

Ngày 28/7/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” ở Khánh Hòa.

  

 KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” ở Khánh Hoà.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1918 /QĐ-UBND
ngày 28  tháng 7  năm 2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là Tủ sách pháp luật cấp xã) và Tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị) là một trong các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp với việc xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa ở địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm hoạt động ổn định, lâu dài nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác của Tủ sách pháp luật hiện có.

2. Yêu cầu:

- Trong 2 năm (2010 - 2012) về cơ bản Tủ sách pháp luật được xây dựng, củng cố lại ở tất cả các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh theo mô hình thống nhất, phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

- UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị ra Quyết định xây dựng tủ sách pháp luật chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp tủ sách. Sở Tư pháp; Tổ chức pháp chế làm đầu mối hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác TSPL cấp xã và ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Địa điểm đặt tủ sách pháp luật phải thuận tiện cho cán bộ, nhân dân trong việc đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.

Khuyến khích các địa phương triển khai sâu rộng việc xây dựng Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2012, tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn đều có Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân nhằm giúp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở

II. Nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện:

1. Nội dung, biện pháp:

Việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật được cụ thể như sau:

*Trong năm 2010

Mục tiêu: Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hoàn thành việc củng cố, xây dựng Tủ sách pháp luật theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

1.1 Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã:

- Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập Tủ sách pháp luật. Trong quyết định thành lập cần quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật, cán bộ phụ trách (là công chức Tư pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp ở xã, phường, thị trấn), phạm vi và đối tượng phục vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách, kinh phí xây dựng Tủ sách, nội quy hoạt động của Tủ sách (quy định rõ thời gian phục vụ, hình thức phục vụ, trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sách-tài liệu trong Tủ sách, phương thức khai thác..)

- Tủ sách pháp luật cấp xã được đặt tại phòng tiếp dân của UBND cấp xã hoặc nơi khác (đối với các địa phương đã triển khai việc xây dựng Tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật ở thôn, tổ dân phố thì địa điểm đặt TSPL có thể bố trí tại trụ sở thôn, tổ dân phố hoặc tại nhà riêng của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố) nhưng phải thuận tiện cho việc khai thác, quản lý.

- Tủ sách pháp luật cấp xã có ít nhất 4 nhóm sách, báo, tài liệu pháp luật sau đây:

+ Nhóm văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương;

+ Nhóm tài liệu pháp luật phổ thông gồm: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

+ Nhóm Công báo của Chính phủ và Công báo của tỉnh; báo, bản tin pháp luật của trung ương và địa phương.

+ Nhóm sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở.

Ngoài ra, đối với các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.

1.2 Đối với Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành quyết định thành lập Tủ sách pháp luật. Trong quyết định thành lập cần quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật, cán bộ phụ trách, phạm vi và đối tượng phục vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách, kinh phí xây dựng Tủ sách, nội quy hoạt động của Tủ sách (quy định rõ thời gian phục vụ, hình thức phục vụ, trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sách-tài liệu trong Tủ sách, phương thức khai thác..).

- Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị đặt tại vị trí thuận tiện cho người đọc.

- Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị có ít nhất 4 nhóm sách, báo, tài liệu pháp luật sau đây:

+ Nhóm văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương;

+ Nhóm tài liệu pháp luật phổ thông gồm: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

+ Nhóm Công báo của Chính phủ và Công báo của tỉnh; báo, bản tin pháp luật của trung ương và địa phương.

+ Nhóm sách, tài liệu pháp luật phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập của cơ quan, đơn vị.

1.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật:

- Thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp luật cần thiết để xây dựng tủ sách pháp luật điện tử;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân sử dụng internet trong khai thác tủ sách pháp luật điện tử;

- Sử dụng hệ thống Internet của UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị để cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật cần thiết cho tủ sách pháp luật, tiến tới kết hợp tủ sách pháp luật truyền thống với tủ sách pháp luật điện tử;

- Có kế hoạch kết nối Internet cho các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có Internet. Bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật và phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

* Từ năm 2011 và những năm tiếp theo trên cơ sở rút kinh nghiệm qua việc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của năm 2010, tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển Tủ sách pháp luật ở cấp xã và Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2 - Kinh phí thực hiện:

2.1- Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật cấp xã do ngân sách cấp xã bảo đảm; khuyến khích ngân sách UBND cấp huyện hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách, báo, tài liệu cho Tủ sách pháp luật cấp xã.

Hàng năm, căn cứ đặc điểm của từng vùng, miền và dân số của từng xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi cho mỗi TSPL cấp xã, nhưng với định mức tối thiểu là 2 triệu đồng/năm.  

2.2- Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị được dự toán trong ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật về tài chính.

2.3- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật.

2.4- UBND tỉnh cấp kinh phí tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Tủ sách pháp luật, sơ kết, tổng kết trên cơ sở dự toán do Sở Tư pháp lập căn cứ vào nhu cầu thực tế. Nguồn kinh phí này không nằm trong dự toán kinh phí hàng năm của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

3 - Tổ chức thực hiện

  3.1- Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo đặc thù của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; đồng thời hướng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong việc kiểm tra, sử dụng các loại hình Tủ sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, lập danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật cần thiết định kỳ 6 tháng một lần để cung cấp cho Phòng Tư pháp cấp huyện, tổ chức pháp chế các Sở, ngành, đoàn thể;  

- Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; định kỳ hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách Tủ sách.

- Phối hợp với Sở Tài chính định kỳ rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí đối với công tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện, tổ chức pháp chế các Sở, ngành, đoàn thể tham mưu UBND cùng cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời định kỳ tổ chức Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng. quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3.2- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL ở các đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

3.3- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các trường học.

3.4- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công và các cơ sở xã hội khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động-Thương binh và xã hội.

3.5- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong ngành.

3.6- Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Khánh Hòa (VNPT Khánh Hòa) chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật.

3.7- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật; vận động, giới thiệu cho cán bộ, nhân dân đến đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.

3.8- Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp định kỳ rà soát, nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về kinh phí đối với công tác xây dựng, quản lý TSPL;

- Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm công tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật.

3.9- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị do Sở, ngành, đoàn thể quản lý; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; bảo đảm kinh phí từ ngân sách xây dựng, kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật; kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3.10- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng Tủ sách pháp luật; chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tổ chức mình quản lý; kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3.11- Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan và doanh nghiệp.

3.12- UBND các huyện, thị xã, thành phố Nha Trang chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn theo đúng quy định;

- Chỉ đạo việc bố trí công chức Tư pháp-Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp ở xã, phường, thị trấn phụ trách tủ sách pháp luật cấp xã; có chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Tư pháp, trong đó có công tác Tủ sách pháp luật ở cơ sở trong tình hình mới;

- Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đa dạng hóa các loại hình Tủ sách pháp luật; tăng cường ứng dụng thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức luận chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa các loại hình tủ sách pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

- Bảo đảm kinh phí từ ngân sách xây dựng, duy trì, kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã; khuyến khích hỗ trợ kinh phí xây dựng, duy trì hoạt động của các loại hình tủ sách pháp luật;

- Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng. quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3.13 - Định kỳ 6 tháng, 01 năm các đơn vị thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã và ở cơ quan, đơn vị, báo cáo gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trên đây là kế hoạch Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị, thành phố nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có, hiệu quả ở đơn vị mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                              KT.CHỦ TỊCH

                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                               (đã ký và đóng dấu)

          
                                                                  Lê Xuân Thân

 

HÌnh ảnh
 • Loại trừ
  14/07/2021
  Sếp và lính ở phòng thể dục thể thao nọ trò chuyện với nhau: - Sắp tới, địa phương ta cử đội bóng đá nhi đồng tham dự giải cấp huyện, cậu nhớ chọn cầu thủ tham dự giải phải đạt chuẩn thế nào chưa?
 • Bảo đảm
  14/07/2021
  Ông chồng đi làm về, cô vợ liền chạy ra méc: - Sáng nay anh đi làm, ở nhà buồn quá, em mới hát karaoke. Vậy mà không biết ai trong xóm mình lấy đá chọi bể cửa kiếng nhà mình…
 • Kế hoạch
  08/07/2021
  Hai phụ nữ tám chuyện với nhau trên mạng: - Đợt này chờ hết dịch chắc lâu à nha, bị động quá bà, tính lên kế hoạch mấy tháng cuối năm, mà không biết bao giờ mới làm được… - Tui thì vạch kế hoạch đâu ra đó rồi nha!
 • Khoan mừng
  08/07/2021
  Cô vợ hí hửng kể lại với anh chồng mới đi công tác xa về: - Lúc tổ chức lễ thôi nôi, con trai mình nó lấy cây bút với cuốn sổ đó anh. Chắc mai mốt nó làm nhà báo!
 • Đột biến
  15/06/2021
  Hai người dân trò chuyện với nhau: - Ông có biết vì sao người ta gọi là lan đột biến không?
Liên kết web
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 489022