Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

22/05/2018
Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiệnThông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tỉnh Khánh Hòa14/05/2018

Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2015/TT-BTP).

Tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của Chủ tịch UBND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa09/05/2018

Thực tiễn áp dụng các quy định của Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) năm 2015 tại tỉnh Khánh Hòa (từ năm 2015 đến năm 2017) có những thuận lợi và vướng mắc như sau:

Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can10/04/2018

Ngày 01/02/2018, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự; thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa18/03/2018

Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2210/UBND-KGVX, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại khánh Hòa20/02/2018

Triển khai Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018

Đẩy mạnh các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC năm 201824/01/2018

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Nghị định 97/2017/NĐ-CP)

Công tác hòa giải cơ sở ở Khánh Hòa, thực trạng và giải pháp 12/01/2018

Hòa giải cơ sở có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời là một phương thức quan trọng trong việc tuyên truyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước tại cơ sở.

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa: Vượt chỉ tiêu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến09/01/2018

Sau một thời gian triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến, số hồ sơ được tiếp nhận, xử lý tại Sở Tư pháp đã vượt chỉ tiêu tỉnh giao. 

Kết quả cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh trên địa bàn tình Khánh Hòa31/12/2017

Luật Hộ tịch được đánh giá là một “cuộc cách mạng” trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng và công tác quản lý dân cư nói chung với rất nhiều nội dung mới mang tính đột phá, cải cách mạnh mẽ. Trong đó, có quy định về việc cấp số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh.

Thành phố Cam Ranh triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/12/2017

Ngày 22/12/2017, UBND thành phố Cam Ranh vừa ban hành văn bản số 4300/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) trên địa bàn thành phố, mục đích tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, giúp cho Nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản liên quan đến quyền, trình tự thủ tục yêu cầu bồi thường khi có thiệt hại

Khánh Hòa: Rà soát, đánh giá tác động 05 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người 24/12/2017

Luật Phòng, chống mua bán người đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012) đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm

Khánh Hòa: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 201718/12/2017

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 

Một số kết quả sau 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa30/11/2017

Ngay sau khi Luật Tiếp công dân ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã triển khai ngay công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn đối với cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn, gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017, khó khăn và hạn chế28/11/2017

Thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP)

Công tác hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017, những kết quả đạt được; khó khăn và đề xuất24/10/2017

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 17/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ02/10/2017

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2017.

Cần sớm ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” 29/09/2017

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012.

Một số giải pháp kiểm soát tình hình tội phạm liên quan đến bạo lực trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa06/09/2017

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số khó khăn, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về hành chính công31/07/2017

Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trên một số lĩnh vực, chúng tôi xin trích dẫn một số điều, khoản của văn bản còn vướng mắc, khó thực hiện, cụ thể như sau:

|<<    <   
12345[6]789
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Thấy ghét
  11/06/2021
  Hai bợm nhậu chuẩn bị “chiến đấu” bỗng một bợm nhớ ra liền nhắc: - Ê, sao mày không điện cho thằng Tư Xị?
 • Khó hiểu
  08/06/2021
  Ông nọ vào tòa soạn của một tờ báo thắc mắc: - Tại sao mấy bài thơ của tôi hay thế mà các cậu không đăng?
 • Giữ duyên
  08/06/2021
  Bà mẹ hỏi cô con gái: - Sao mẹ nghe con nói là chiều nay con có hẹn bạn trai dẫn đi ăn mà?
 • Đối sách
  11/05/2021
  Ba ông hàng xóm nói chuyện với nhau: - Nhà ông T. mới sắm cái loa kẹo kéo mấy ông ạ, phải có đối sách gấp thôi…
 • Oan
  11/05/2021
  Người cha la con: - Cô giáo gọi cho ba, than phiền trong lúc học online con không tập trung, cứ mở nhạc suốt là sao?
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 388269