Một số bất cập trong công tác chứng thực

11/12/2018
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có hiệu lực từ ngày 10/4/2015 (sau đây gọi là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP).
Giải quyết ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ03/12/2018

Quyền ly hôn là một trong các quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ, tuy nhiên, thời gian qua, các Tòa án đã gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là người Việt Nam ở trong nước với bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng nguyên đơn chỉ cung cấp được địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của bị đơn ở Việt Nam mà không cung cấp được địa chỉ của bị đơn ở nước ngoài, nhiều trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết, đình chỉ vụ án… dẫn đến không đảm bảo quyền lợi của đương sự.

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn29/11/2018

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự tham gia hưởng ứng của toàn xã hội, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã có được những chuyển biến tích cực, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cần có cơ chế, biện pháp cụ thể để giải quyết tố cáo đúng thời hạn theo quy định của Luật Tố cáo năm 201826/11/2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm 9 chương, 67 điều với nhiều điểm mới, đã khắc phục được nhiều tồn tại, hạn chế của Luật Tố cáo năm 2011 trước đây, trong đó có điểm mới là rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo.

Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018- Kết quả đạt được, khó khăn và kiến nghị13/11/2018

Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Quyết định số 482/QĐ-UBND)

Một số kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 trên địa bàn tỉnh08/11/2018

Năm 2018, mặc dù số việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh phải thụ lý giải quyết rất lớn, tính chất ngày càng phức tạp nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan thi hành án dân sự hai cấp của tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Diên Khánh24/10/2018

1. Đánh giá chung: Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong thời gian qua, UBND huyện Diên Khánh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực

Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 201817/10/2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân11/10/2018

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018), ngày 05/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2018/NĐ-CP).

Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu09/10/2018

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (gọi tắt NĐ 29/2018)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 201809/10/2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 201808/10/2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực trạng triển khai, thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.04/10/2018

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội năm 201824/09/2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 201824/09/2018

Thực hiện Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Tư pháp Khánh Hòa: Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp - Công việc bộn bề02/08/2018

Sở Tư pháp đang gặp khó khăn khi lượng thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) cần xử lý quá lớn và ngày càng tăng, trong khi nhân sự mỏng, kinh phí ít.
Nỗ lực hết mình

Thực trạng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh26/07/2018

Triển khai Quyết định số 3890/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/02/2018 về việc đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước.

Làm sai, công chức phải hoàn trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại15/07/2018

Ngày 15-5-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu - chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính12/07/2018

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018). Ngày 05/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP (NĐ 29/2018) quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. 04/07/2018

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, với nhiều quy định mới đáng chú ý:

|<<    <   
1234[5]6789
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Thấy ghét
  11/06/2021
  Hai bợm nhậu chuẩn bị “chiến đấu” bỗng một bợm nhớ ra liền nhắc: - Ê, sao mày không điện cho thằng Tư Xị?
 • Khó hiểu
  08/06/2021
  Ông nọ vào tòa soạn của một tờ báo thắc mắc: - Tại sao mấy bài thơ của tôi hay thế mà các cậu không đăng?
 • Giữ duyên
  08/06/2021
  Bà mẹ hỏi cô con gái: - Sao mẹ nghe con nói là chiều nay con có hẹn bạn trai dẫn đi ăn mà?
 • Đối sách
  11/05/2021
  Ba ông hàng xóm nói chuyện với nhau: - Nhà ông T. mới sắm cái loa kẹo kéo mấy ông ạ, phải có đối sách gấp thôi…
 • Oan
  11/05/2021
  Người cha la con: - Cô giáo gọi cho ba, than phiền trong lúc học online con không tập trung, cứ mở nhạc suốt là sao?
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 388068