Thực trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội và giải pháp tháo gỡ tại tỉnh Khánh Hòa.

08/09/2019
Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa03/09/2019

Triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, ngày 28/02/2018

Một số nhầm lẫn thường gặp trong Luật Xử lý vi phạm hành chính29/08/2019

Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về XLVPHC nói riêng và về pháp luật nói chung.

Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh15/08/2019

Sinh thời Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào mới thấy rõ Đảng, Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”. 

Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 201506/08/2019

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đã góp phần thể chế hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng theo Nghị định 139/2017.31/07/2019

Hiện nay, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng diễn ra khá phức tạp, các hành vi vi phạm phổ biến như: xây dựng không giấy phép, xây sai giấy phép, vi phạm chỉ giới xây dựng, không phù hợp với quy hoạch… 

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính25/07/2019

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là người có quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 

Tình hình vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh18/07/2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến khá phức tạp, vi phạm tập trung trong các lĩnh vực: giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, đất đai, khoáng sản, an toàn thực phẩm... 

Hướng giải quyết cho trường hợp biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót.13/07/2019

Thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho thấy, vì nhiều lý do khác nhau như: Quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa rõ ràng, tình trạng vi phạm hành chính diễn ra phức tạp, lực lượng cán bộ xử lý vi phạm hành chính còn mỏng…

Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 201909/07/2019

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý II/năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa08/07/2019

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết số 02/NQ-CP)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa06/07/2019

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa04/07/2019

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 là bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Một số vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa03/07/2019

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam tại Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là VCCI Khánh Hòa) tổ chức buổi Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3: Còn nhiều khó khăn 02/07/2019

Với những giải pháp đẩy mạnh cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến mức độ 3, kết quả giải quyết của Sở Tư pháp đã được trung ương ghi nhận. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc.Nhiều giải pháp đẩy mạnh

Tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa02/07/2019

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 là văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, công tác chỉ đạo triển khai thi hành Hiến pháp đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đặc biệt quan tâm; ngày 08/4/2014

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Cần tháo gỡ khó khăn25/06/2019

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), thay thế Luật ban hành năm 2006, nhằm khắc phục các hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND thành phố Nha Trang 25/06/2019

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật B123/06/2019

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

15 năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh13/06/2019

Từ khi có Chỉ thị 32 (năm 2003) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, công tác PBGDPL của Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến.

|<<    <   
12[3]456789
   >    >>|

HÌnh ảnh
Liên kết web
 • Thấy ghét
  11/06/2021
  Hai bợm nhậu chuẩn bị “chiến đấu” bỗng một bợm nhớ ra liền nhắc: - Ê, sao mày không điện cho thằng Tư Xị?
 • Khó hiểu
  08/06/2021
  Ông nọ vào tòa soạn của một tờ báo thắc mắc: - Tại sao mấy bài thơ của tôi hay thế mà các cậu không đăng?
 • Giữ duyên
  08/06/2021
  Bà mẹ hỏi cô con gái: - Sao mẹ nghe con nói là chiều nay con có hẹn bạn trai dẫn đi ăn mà?
 • Đối sách
  11/05/2021
  Ba ông hàng xóm nói chuyện với nhau: - Nhà ông T. mới sắm cái loa kẹo kéo mấy ông ạ, phải có đối sách gấp thôi…
 • Oan
  11/05/2021
  Người cha la con: - Cô giáo gọi cho ba, than phiền trong lúc học online con không tập trung, cứ mở nhạc suốt là sao?
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 388104