Tài liệu phục vụ đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển" gồm các tài liệu gửi kèm

Chi tiết

Để nâng cao hiệu quả việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020";

Chi tiết