Trường hợp người tiến hành tố tụng đánh tráo tài liệu, chứng cứ làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án, quyết định trái pháp luật  
Quay lại Bản in Yahoo
Trường hợp người tiến hành tố tụng đánh tráo tài liệu, chứng cứ làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án, quyết định trái pháp luật

Nội dung câu hỏi:
Trong hoạt động tố tụng dân sự, trường hợp người tiến hành tố tụng đánh tráo tài liệu, chứng cứ làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án, quyết định trái pháp luật thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường không?
(Câu hỏi của bạn Xuân Hoa - Diên Khánh)

Ý kiến tư vấn:
Khoản 5 Điều 13 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: Người tiến hành tố tụng trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật đó phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Điều 19 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính như sau:
Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:
1. Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật;
2. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức yêu cầu;
3. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cá nhân, tổ chức;
4. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng;
5. Ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là trái pháp luật mà người ra bản án, quyết định đó bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm hình sự;
6. Thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, chứng cứ hoặc bằng hành vi khác làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án, quyết định trái pháp luật.
Như vậy, trường hợp người tiến hành tố tụng đánh tráo tài liệu, chứng cứ làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án, quyết định trái pháp luật thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Hoàng Hạnh - Phòng Hành chính tư pháp
Cập nhật: 14/02/2019
Lượt xem: 249
Lên trên