Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xác định dựa trên những căn cứ nào?  
Quay lại Bản in Yahoo
Nội dung câu hỏi: 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xác định dựa trên những căn cứ nào?
(Câu hỏi của bạn Bình Tân – Nha Trang)

Ý kiến tư vấn:
Theo quy định tại Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, để xác định được một vụ việc có phát sinh trách nhiệm bồi thường Nha nước hay không cần phải dựa trên 03 căn cứ:
Một là, phải có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng;
Hai là, phải có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Ba là, phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.
Trong đó, căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng bao gồm: (i) Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật này và có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết yêu cầu bồi thường; (ii) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu bồi thường trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại; (iii) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và có yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Hoàng Hạnh (Phòng Hành chính tư pháp)

Cập nhật: 06/05/2019
Lượt xem: 335
Lên trên