Thủ tục để được tiếp nhận yêu cầu thi hành án  
Quay lại Bản in Yahoo
Thủ tục để được tiếp nhận yêu cầu thi hành án

Nội dung câu hỏi:
Bản án của Tòa án buộc bà K. phải thanh toán cho tôi số tiền gần một trăm triệu đồng. Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn, tôi đã thỏa thuận cho bà chậm lại một thời gian. Nay thấy bà có điều kiện nhưng lại không tự nguyện trả tiền cho tôi, vậy tôi cần thủ tục thế nào để lấy được tiền? Có trường hợp nào cơ quan thi hành án không chấp nhận yêu cầu về thi hành án không?
(Câu hỏi của bạn Trương Minh Khang)

Ý kiến tư vấn:
Yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án được ghi nhận là quyền của người được thi hành án. Quyền này được thực hiện trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. 
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án được quy định như sau:
Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.
Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 
Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 
b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
d) Nội dung yêu cầu thi hành án;
đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
e) Ngày, tháng, năm làm đơn;
g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 
Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 
Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu. 

Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:
a) Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này; 
b) Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;
c) Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.
Khi từ chối yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 12/04/2019
Lượt xem: 331
Lên trên