Thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự của Thừa phát lại  
Quay lại Bản in Yahoo
Thẩm quyền tổ chức thi hành án dân sự của Thừa phát lại

Nội dung câu hỏi:
Lâu nay việc tổ chức thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự. Gần đây chúng tôi thấy có tổ chức Thừa phát lại cũng tham gia vào lĩnh vực này. Xin cho biết thẩm quyền của Thừa phát lại trong thi hành án dân sự, có phải mọi bản án đều được Thừa phát lại tổ chức thi hành?
(Câu hỏi của bạn Lê Thường)

Ý kiến tư vấn:
Pháp luật quy định cho Thừa phát lại được làm các loại việc như tống đạt (thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu), lập vi bằng (văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến), xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. 
Theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, thì thẩm quyền của Thừa phát lại trong công tác thi hành án dân sự được quyền tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định sau đây:
a) Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp huyện); bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở;
b) Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện; bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở;
c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.
Thừa phát lại không tổ chức thi hành phần bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự, gồm: a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án; b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước; d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; e) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.
Khi có yêu cầu thi hành án dân sự, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận về việc tổ chức thi hành án, được thể hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ./.
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 17/09/2020
Lượt xem: 106
Lên trên