Những đối tượng nào có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường?  
Quay lại Bản in Yahoo

Nội dung câu hỏi: 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, những đối tượng nào có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường?
(Câu hỏi của bạn Hùng Xuân - Vạn Ninh)

Ý kiến tư vấn:
Điều 2 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo đó, người bị thiệt hại là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ là đối tượng được bồi thường theo quy định.
Theo quy định tại Điều 5 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, đối tượng cụ thể có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường bao gồm: 
1. Người bị thiệt hại;
2. Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;
3. Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;
4. Cá nhân, pháp nhân được những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 nêu trên ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

Hoàng Hạnh (Phòng Hành chính tư pháp)
Cập nhật: 05/05/2019
Lượt xem: 292
Lên trên