Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường  
Quay lại Bản in Yahoo

Nội dung câu hỏi: 
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thời hiệu yêu cầu bồi thường như thế nào?
(Câu hỏi của bạn Minh Tú - Ninh Hòa)

Ý kiến tư vấn:
Thời hiệu yêu cầu bồi thường là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người bị thiệt hại không còn quyền được yêu cầu bồi thường. 
Theo quy định tại Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ các trường hợp sau:
- Trường hợp người yêu cầu bồi thường không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng thành mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không ra quyết định giải quyết bồi thường;
- Trường hợp người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng không thành;
- Trường hợp yêu cầu phục hồi danh dự.
Thời hiệu yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính được xác định theo thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.
Thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường bao gồm: (i) khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự làm cho người có quyền yêu cầu bồi thường không thể thực hiện được quyền yêu cầu bồi thường; (ii) khoảng thời gian mà người bị thiệt hại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chưa có người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện đã chết hoặc không thể tiếp tục là người đại diện cho tới khi có người đại diện mới. Người yêu cầu bồi thường có nghĩa vụ chứng minh khoảng thời gian không tính vào thời hiệu.

Hoàng Hạnh (Phòng Hành chính tư pháp)
Cập nhật: 04/05/2019
Lượt xem: 340
Lên trên