Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản  
Quay lại Bản in Yahoo
Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nội dung câu hỏi:
Chúng tôi sinh sống ở vùng có hồ nước tự nhiên, có các loài cá và nguồn lợi thủy sản khác, chúng tôi muốn được nhận trực tiếp quản lý vùng nước này để bảo vệ và khai thác nguồn lợi. Xin cho biết phải cần thủ tục thế nào?
(Câu hỏi của bạn Lê Vĩnh Hải)

Ý kiến tư vấn:
Luật Thủy sản có quy định về đồng quản lý, là phương thức quản lý, trong đó Nhà nước chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm với tổ chức cộng đồng tham gia quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản (tổ chức cộng đồng) là tổ chức do các thành viên tự nguyện tham gia, cùng nhau quản lý, chia sẻ lợi ích, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực địa lý xác định, có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và giao quyền tham gia đồng quản lý.
Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/4/2019) quy định việc công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng trong hoạt động thủy sản có một số nội dung liên quan câu hỏi của bạn như sau:

1. Hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng bao gồm: a) Đơn đề nghị; b) Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý; c) Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; d) Thông tin về tổ chức cộng đồng; đ) Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng. (Các văn bản trên làm theo mẫu quy định).

2. Trình tự công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng như sau:
a) Đại diện tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Luật Thủy sản. Cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn quản lý;
- Việc công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiệp thương quyết định;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;
c) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng. Trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 28/03/2019
Lượt xem: 300
Lên trên