Chế độ bảo hiểm y tế của cựu chiến binh  
Quay lại Bản in Yahoo
Chế độ bảo hiểm y tế của cựu chiến binh

Nội dung câu hỏi:
Tôi có gần 03 năm phục vụ trong lực lượng quân đội, sau đó ra quân. Mới đây tôi được Hội Cựu chiến binh kết nạp vào hội. Tôi được nghe anh em nói, cựu chiến binh thì được chế độ bảo hiểm y tế do nhà nước cấp. Xin cho biết cụ thể chính sách của nhà nước về bảo hiểm y tế đối với đối tượng là cựu chiến binh?
(câu hỏi của bạn Việt Trường)

Ý kiến tư vấn:
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã dẫn ra đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm 17 nhóm, trong đó có đối tượng là cựu chiến binh.
Cụ thể cựu chiến binh được nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm:
a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ.
b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, gồm:
- Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30/4/1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
Với quy định trên cho thấy không phải người được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh là được nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 
Cũng được biết, quy định tại Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đối tượng được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh có khác với quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh và các Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

Cập nhật: 04/08/2019
Lượt xem: 525
Lên trên