LỜI GIỚI THIỆU Để góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp thực hiện quản lý công tác hoà giải cơ sở và đội ngũ hoà giải viên trên toàn quốc, trên cơ sở

Chi tiết

Ngày 25/01/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg   “về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật” . . .

Chi tiết

Ngày 28/7/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của

Chi tiết