Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc Hội ngày 28/11/2013; Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014;

Chi tiết

Câu hỏi 1: Vì sao phải sửa đổi hiến pháp năm 1992? Trả lời: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) được ban hành

Chi tiết