UBND TP. Cam Ranh tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND TP. Cam Ranh tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 10221/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3667/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Cam Ranh về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố.
Chiều ngày 09/11/2020, UBND thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật và triển khai, giới thiệu một số văn bản pháp luật mới gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố và UBND các xã phường trên địa bàn thành phố.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Ông Trần Anh Tuấn –Thành ủy viên –Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh đến dự và chỉ đạo hội nghị, tham dự còn có ông Trần Khánh Hòa –Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch, Đoàn thanh niên; công chức Tư pháp- hộ tịch 15/15 xã, phường.
Tại Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn –Thành ủy viên –Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau: 
Thứ nhất, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động chủ động tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn; mỗi người dân cần tích cực tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật góp phần tạo chuyển biến căn bản trong ý thức và lối sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. 
Thứ hai, tiếp tục quán triệt tuyên truyền, phổ biến quy định của Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật, quy định pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp; gắn tuyên truyền pháp luật với thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp...
Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trở tahnfh lớn, khó giải quyết; giữ vững và nâng cao tỷ lệ hòa giải thành.
Thứ tư, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trên toàn thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thu Huyền –PTP
Cập nhật: 09/11/2020
Lượt xem: 45
Lên trên