UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29/9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2630/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


Ảnh minh họa

Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.
Tập trung năm nội dung chính sau: (1) tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật; (2) rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; (3) tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; (4) rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế; (5) kiểm tra, đôn đốc theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, bàn hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước về xây dựng pháp luật.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Minh Tân

Cập nhật: 12/10/2020
Lượt xem: 78
Lên trên