UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổng kết hoạt động Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh Khánh Hòa:
Tổng kết hoạt động Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, thừa ủy quyền chủ trì hội nghị.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tại cuộc họp, Hội đồng phối hợp đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, thảo luận về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Trong năm qua, Hội đồng phối hợp đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL được quan tâm thực hiện.


Đồng chí Đặng Văn Khánh phát biểu tại cuộc họp

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng còn có một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số thành viên Hội đồng chưa chủ động thực hiện trách nhiệm được giao theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý có việc còn hạn chế; kinh phí thực hiện công tác PBGDPL còn hạn hẹp.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Khánh đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành; tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo; phân công rõ trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL.../.

Ngô Thị Thanh Thơ

Cập nhật: 05/03/2019
Lượt xem: 219
Lên trên