UBND tỉnh Khánh Hòa: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; của UBND cấp huyện và cấp xã.  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh Khánh Hòa:
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; của UBND cấp huyện và cấp xã.

Vừa qua (13-8-2019), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký các Quyết định: số 2618/QĐ-UBND, số 2620/QĐ-UBND và 2621/QĐ-UBND công bố danh mục 34 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
Tại Quyết định số 2618/QĐ-UBND, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp là cấp bản sao trích lục hộ tịch; thời hạn giải quyết là ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không thể giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.


Ảnh: người dân xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đang tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã


Quyết định số 2621/QĐ-UBND quy định 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Các thủ tục như đăng ký khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngoài, cấp bản sao trích lục hộ tịch được giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối với việc bổ sung hộ tịch được giải quyết trong ngày làm việc; 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 06 ngày làm việc. 
Các thủ tục: đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc. 
Các thủ tục: ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, huỷ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài: 12 ngày. Các thủ tục như đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài, giải quyết trong 02 ngày; đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài: 03 ngày đối với trường hợp giám hộ đương nhiên và 05 ngày đối với trường hợp giám hộ cử. 
Các thủ tục đăng ký lại như: đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài; khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; kết hôn có yếu tố nước ngoài, khai tử có yếu tố nước ngoài: giải quyết trong 05 ngày làm việc...
Tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND quy định UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết 17 thủ tục hành chính. Đối với các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch giải quyết trong ngày nhận hồ sơ, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không thể giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Các thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con; đăng ký giám hộ: 03 ngày làm việc. Đối với thủ tục bổ sung hộ tịch: được giải quyết trong ngày làm việc; 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 06 ngày làm việc.
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ giải quyết trong 02 ngày làm việc. Các thủ tục đăng ký lưu động về khai sinh, kết hôn, khai tử: 05 ngày làm việc. Thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 03 ngày làm, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 06 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính). Đối với các thủ tục: đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, đăng ký lại kết hôn: giải quyết trong 05 ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính). Thủ tục đăng ký lại khai tử: 05 ngày làm việc trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

H.Dương
Cập nhật: 01/09/2019
Lượt xem: 359
Lên trên