UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành hành Quyết định thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh.  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành hành Quyết định thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của Kế hoạch đặt ra là nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020) có ít t nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; từ 60% - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm chỉ đạo điểm, tỷ lệ này là 100%. Phấn đấu kết thúc năm 2020, 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022) phấn đấu 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bồ sung, kiện toàn hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải, từ 80% -90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; đồng thời hoàn thành việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.
Nội dung cụ thể của kế hoạch bao gồm các hoạt động như xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; xdựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở…


(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh đã phân công trách cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan như Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thnah và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện Đề án này. 
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc kiểm tra hàng năm và tham mưu UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này vào năm 2022, đồng thời đề xuất tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện (lồng ghép vào Báo cáo kết quả công tác PBGDPL hàng năm) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Ngô Thị Thanh Thơ
Cập nhật: 06/07/2019
Lượt xem: 408
Lên trên