UBND tỉnh Khánh Hòa: Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh Khánh Hòa: 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày 03/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã ký Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 cùng về nội dung này. 


Ảnh: người dân thực hiện đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến tại Sở Tư pháp

Theo Quyết định này, có 140 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của 16 Sở và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Trong đó, có 107 thủ tục hành chính mức độ 3 (gồm 92 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 12 thủ tục hành chính cấp huyện, 03 thủ tục hành chính cấp xã) và 33 thủ tục hành chính mức độ 4 (gồm 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 07 thủ tục hành chính cấp huyện). 
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Quyết định này trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và trong Nhân dân.
Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc danh mục; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá và tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thu hút đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ; căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, ngành do cơ quan mình phụ trách ở tất cả các cấp hành chính, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông trách nhiệm cập nhật danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, địa phương vào hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, bảo đảm công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện đầy đủ, thông suốt và thuận lợi; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh, bảo đảm hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến hoạt động ổn định, liên tục.

H.Dương 

Cập nhật: 11/06/2019
Lượt xem: 599
Lên trên