UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nhằm triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) được kịp thời, thống nhất, đầy đủ và đồng bộ, ngày 24/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa


Theo kế hoạch, Công an tỉnh căn cứ tài liệu tuyên truyền của Bộ Công an để nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến luật phù hợp với tình hình của tỉnh. Đơn vị này được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn luật và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh và trong lực lượng công an tỉnh. 
Sở Tư pháp được giao lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế…, các hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; các buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ở cơ sở.
Các cơ quan như: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông… phối hợp tuyên truyền cho các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý. Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và gửi kết quả về Công an tỉnh để báo cáo tỉnh trước ngày 01/4/2020. 
Đối với việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của luật, đến ngày 20/11/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn tất rà soát bí mật nhà nước; phân loại, thống kê cụ thể thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với từng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước do cơ quan, đơn vị mình ban hành; xác định những bí mật nhà nước hết thời hạn bảo vệ trước ngày 01/7/2020 để gia hạn hoặc giải mật và đến ngày 30/6/2021 phải hoàn tất việc này. Bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/1/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của luật này thì phải giải mật. 
Từ năm 2019 đến 2021, cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện việc rà soát, phân loại bí mật nhà nước trong Báo cáo kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước hàng năm, gửi UBND tỉnh, đồng thời gửi Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

H.D 

Cập nhật: 10/05/2019
Lượt xem: 540
Lên trên