Kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.  
Quay lại Bản in Yahoo
Kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 8899/KH-UBND để thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:
+ Mục đích của Kế hoạch: Nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục biên phòng từ cách thủ công sang cách thức điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, làm cơ sở kết nối giữa Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia; góp phần xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
+ Nội dung của Kế hoạch đề ra:
- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 15/2019/QĐ/TTg cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh vào tháng 9/2019.
- UBND UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 15/2019/QĐ/TTg về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý cho các cơ quan, tổ chức và Nhân dân, thực hiện trong tháng 10/2019.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài phát thanh các huyện, thị, thành phố; loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện (phòng Tư pháp), UBND cấp xã tuyên truyền phổ biến Quyết định số 15/2019/QĐ/TTg thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh và truyền hình, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các chuyện mục, chương trình, tin, bài phổ biến trong Quý IV năm 2019 và những năm tiếp theo.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị Biên phòng cửa khẩu, cảng tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính biên phòng điện tử mới ban hành về lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng của Bộ Quốc phòng quản lý.


Hình minh họa

Cũng theo Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương được phân công, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện các quy định theo đúng Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 08/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định./.

BBT
Cập nhật: 10/09/2019
Lượt xem: 429
Lên trên