Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"  
Quay lại Bản in Yahoo
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9153/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Mục tiêu của Kế hoạch đề ra là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. 


Ảnh minh họa

Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho Nhân dân; xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng…/

Lương Thanh Huyền

Cập nhật: 26/09/2019
Lượt xem: 437
Lên trên