Kế hoạch triển khai, thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Kế hoạch triển khai, thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2019

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 9384/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 


Ảnh minh họa

Với mục đích tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh; huy động sự tham gia phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của Nhân dân; góp phần chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật đáp ứng nhu cầu triển khai nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Từ đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11). 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung, phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…
Tăng cường phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội…
Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

Lương Thanh Huyền

Cập nhật: 01/10/2019
Lượt xem: 995
Lên trên