Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, thay thế

Chi tiết

Bước sang tháng 4/2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Dưới đây là tổng hợp về những chính sách

Chi tiết

Ngày 20-3-2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 43/QĐ-STP ban hành phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão; ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2020 của

Chi tiết

Ngày 03-02 vừa qua, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Chi tiết

Trong 02 ngày 25 và 26/3/2020, Đoàn Kiểm tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng

Chi tiết

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ có hiệu quả khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi hoạt động khoáng

Chi tiết

Ngày 17-01 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, Nghị định đã có những quy định

Chi tiết

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, gây ảnh hưởng đến một số ngành, lĩnh vực (y tế, vận

Chi tiết

Bộ trưởng Bô Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03-3-2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày

Chi tiết

Từ 16/3/2020, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người

Chi tiết