Nhằm tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Chi tiết

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm

Chi tiết

Nhằm tiếp tục duy trì tổ chức “Ngày pháp luật” một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về triển khai

Chi tiết

Ngày 11/7/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Chi tiết

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ

Chi tiết

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 11/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Chi tiết

Ngày 14/12/2019, tại TP.Nha Trang, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội thi tuyên truyền măng non “Thiếu

Chi tiết

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2978/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, gióa dục pháp luật nhằm

Chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của UBND xã Vạn Lương về việc Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN năm 2019, với chủ đề “Thực

Chi tiết