Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, thống nhất chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời giảm thiểu tình trạng

Chi tiết

Ngày 13/9/2019, tại Hội trường UBND huyện Diên Khánh, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho hơn 110 đại

Chi tiết

Nhằm đánh giá một cách khách quan, đúng thực chất công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư

Chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh,

Chi tiết

Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 8618/UBND-NC về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Chi tiết

Nhằm đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết

Chi tiết

Ngày 22/08/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023

Chi tiết

Ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 8735/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn

Chi tiết

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án "Nâng cao nâng năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"

Chi tiết

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, đồng thời thể hiện sự quan

Chi tiết