Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh  
Quay lại Bản in Yahoo
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 27/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng, ngày 13/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6311/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.


Hình minh họa

Mục tiêu chung của Kế hoạch đề ra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nắm được tình hình nhiệm vụ cách mạng và đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nắm vững những vấn đề cơ bản pháp luật về quốc phòng, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu cụ thể gồm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quân sự địa phương; tiếp nhận và phát hành tài liệu phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến Luật.
Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền tập trung vào tập huấn cho cán bộ, công chức chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền phim tài liệu trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; lồng ghép thông qua các hoạt động khác như hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ lớn để tuyên truyền, phổ biến giáo dục về quốc phòng; tuyên truyền, biểu dương gương người tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc./.

Ngô Thị Thanh Thơ


Cập nhật: 03/09/2019
Lượt xem: 192
Lên trên