Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng  
Quay lại Bản in Yahoo
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 16/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 7088/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.
Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch bao gồm: tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cá nhân có liên quan nhằm góp phần nâng cao tính pháp chế xã hội chủ nghĩa và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp và mọi người dân trong việc thực hiện các biện pháp bảm đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành hình phạt tù. Đồng thời tạo điều kiện tốt cho những người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, có biện pháp quản lý giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ những định kiến, kỳ thị, tạo việc làm giúp họ yên tâm làm ăn, lao động có ích với xã hội, phòng ngừa tái phạm tội xảy ra,…


Ảnh: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại Trại giam A2 – Tổng cục VIII – Bộ Công an

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ và một số nội dung của Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp – Công an tỉnh) trước ngày 30/8/2020. 
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 06 tháng đầu năm, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./

Ngô Thị Thanh Thơ

Cập nhật: 25/07/2020
Lượt xem: 58
Lên trên