Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo  
Quay lại Bản in Yahoo
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, thống nhất chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời giảm thiểu tình trạng báo cáo quá nhiều. Ngày 24/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 


Ảnh minh họa.

Theo đó, sẽ chỉ có 03 loại chế độ báo cáo gồm: Chế độ báo cáo định kỳ; chế độ báo cáo chuyên đề; chế độ báo cáo đột xuất. Các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo để thực hiện báo cáo điện tử. Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký số, xây dựng các biểu mẫu điện tử thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia xây dựng theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia thông suốt từ trung ương đến địa phương.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo./.

Hoàng Long
Cập nhật: 19/09/2019
Lượt xem: 166
Lên trên