UBND tỉnh Khánh Hòa: Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến về các quyền dân sự, chính trị năm 2019.  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND tỉnh Khánh Hòa: 
Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến về các quyền dân sự, chính trị năm 2019.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4763/UBND-NC ngày 22/5/2019 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến về các quyền dân sự, chính trị năm 2019. 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến những nội dung cụ thể của từng Đề án bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.


Ảnh: Hội nghị tập huấn Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp tổ chức tại huyện Cam Lâm ngày 22/5/2019

Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tập trung tuyên truyền về: nội dung cơ bản của Công ước, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.
Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB-CC-VC và nhân dân tập trung tuyên truyền, phổ biến về: nội dung Công ước; các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh và các văn bản khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.
Các hoạt động chính thực hiện Đề án về tuyên truyền Công ước chống tra tấn thông qua các hình thức như tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến; tổ chức quán triệt, giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. 
Đối với việc tuyên truyền Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị được thực hiện thông qua các hình thức như tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến; tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị mình để xây dựng và tổ chức thực hiện 02 Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2019 để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

H.D
Cập nhật: 12/06/2019
Lượt xem: 202
Lên trên