UBND phường Ninh Hà: Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND phường Ninh Hà:
Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND phường Ninh Hà về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lần thứ 3 năm 2020 tại các Tổ dân phố. Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020, UBND phường Ninh Hà đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại 06 TDP trên địa bàn phường, với sự tham dự của hơn 420 người dân. Tại các buổi tuyên truyền, người dân được nghe tuyên truyền viên pháp luật của phường phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 28/2012/NĐ–CP, ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định số 136/2013/NĐ – CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư 01/2019/TT – BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Thông tư số 23/2019/TT – BNNPTNT, ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.


Ảnh: Buổi tuyên truyền tại Nhà SHCĐ TDP Hà Liên

Thông qua việc tuyên truyền nhằm giúp cho mọi tầng lớp Nhân dân từng bước nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật tại địa phương, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư ./.

Nguyễn Thị Xuân Khương


Cập nhật: 01/10/2020
Lượt xem: 99
Lên trên