UBND phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa): Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính  
Quay lại Bản in Yahoo
UBND phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa):
Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Trên cơ sở Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND phường triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương.


Bộ phận một cửa UBND phường Ninh Giang

Trong 6 tháng đầu năm, các TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố đã được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của phường, đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với Trang thông tin điện tử của phường. UBND phường đã đăng rà roát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính như: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hiện tại, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành được thực hiện theo cơ chế một cửa, đã tiếp nhận 121/194 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 về thủ tục được tiếp nhận mức độ 3, 4, tỷ lệ 62,37%, từ ngày 01/01 đến 26/5/2020 UBND phường đã tiếp nhận 839 hồ sơ theo số liệu thống kê trên phần mềm một cửa điện tử như sau: Lĩnh vực tư pháp 695 hồ sơ, Lao động thương binh 122 hồ sơ, thi đua 20 hồ sơ, lễ hội 02 hồ sơ, trong đó giải quyết sớm 823 hồ sơ đạt 99,76%./.

Lê Thị Ngọc Bảo
Cập nhật: 02/07/2020
Lượt xem: 93
Lên trên