Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025" của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025" của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 8735/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025" của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của Đề án hướng tới là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân cái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù và sáng tạo. 


(Hình minh họa)

Các mục tiêu cụ thể mà Đề án hướng đến trong giai đoạn 2018 – 2020 đó là: 100% trường học xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo quy định Quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điền kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường; hàng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường...
Giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.
Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện, cụ thể: tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng và triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, sinh viên tỏng các cơ sở giáo dục, thể hiển được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử; nhân ái, tôn trong, trách nhiệm và hợp tác; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa nhà truờng, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.
Để triển khai thực hiện Đề án một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu Thu trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo), tổ chức sơ kết vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025./.

Ngô Thị Thanh Thơ


Cập nhật: 09/09/2019
Lượt xem: 92
Lên trên