Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6368/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.
Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được phân công nhiệm vụ triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Việc triển khai thi hành phải đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữ các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.
Kế hoạch đặt ra một số nội dung cụ thể như: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các quy định về lực lượng dự bị động viên do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với các quy định của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.


Hình minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 theo đúng quy định. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng, nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, nhất là đối với các huyện, thành phố có địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Ngô Thị Thanh Thơ
Cập nhật: 06/07/2020
Lượt xem: 95
Lên trên