Thành phố Cam Ranh: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bố trí ít nhất một công chức, viên chức phụ trách tham mưu về công tác bồi thường nhà nước  
Quay lại Bản in Yahoo
Thành phố Cam Ranh:
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bố trí ít nhất một công chức, viên chức phụ trách tham mưu về công tác bồi thường nhà nước

Đây là yêu cầu của UBND thành phố Cam Ranh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2019 đã được nêu tại văn bản số 688/UBND-NC do ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành ngày 28/02/2019.


Ảnh minh họa: UBMTTQVN thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản luật mới

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN năm 2017; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ. Ngoài các quy định pháp luật nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc ngành.
Đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bố trí ít nhất một công chức, viên chức phụ trách tham mưu về công tác bồi thường nhà nước; có giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ để hạn chế các hành vi trái pháp luật khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức.
Cũng tại văn bản này, UBND thành phố giao Phòng Tư pháp trách nhiệm tham mưu giúp UBND thành phố theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường của Nhà nước trình UBND thành phố báo cáo Sở Tư pháp theo quy định.

H.Dương

Cập nhật: 06/03/2019
Lượt xem: 58
Lên trên