Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên  
Quay lại Bản in Yahoo
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban Kế hoạch số 2978/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Mục đích Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; nâng cao nhận thức xã hội về chính sách pháp luật cho thanh, thiếu niên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL; thể chế hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên; đồng thời trang bị kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác PBGDPL.


Hình minh họa

Nội dung của Kế hoạch bao gồm công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức và hiểu biết pháp luật của một số đối tượng yếu thế để tạo cơ sở đề xuất giải pháp, mô hình triển khai phù hợp; nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên; thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật và tờ gấp pháp luật dành cho thanh, thiếu niên; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả và chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên; công tác quản lý, hành chính, tổng hợp, thống kê, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2019.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo triển khai có chất lượng và hiệu quả Kế hoạch này./.

Ngô Thị Thanh Thơ

Cập nhật: 13/04/2019
Lượt xem: 63
Lên trên