Một số kết quả 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  
Quay lại Bản in Yahoo
Một số kết quả 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 09/6/2008, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BTP-TWHCCBVN về hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 02). Qua 10 năm thực hiện Thông tư số 02 trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được đáng ghi nhận là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh được nâng lên rõ rệt; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân nói chung, hội viên Cựu chiến binh, cựu quân nhân nói riêng...


Ảnh: Các Hội viên Hội Cựu chiến binh trong một buổi trợ giúp lưu động

Để triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư 02, Sở Tư pháp và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 148/CTPH-STP-HCCB ngày 14/5/2009. Theo đó, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong việc phối hợp chỉ đạo thực hiện, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, phòng Tư pháp cấp huyện và các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tổ chức các hội nghị quán triệt, thực hiện các nội dung Thông tư số 02; Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội Cựu chiến binh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho Cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân theo nội dung của Thông tư.
Qua 10 năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (kết hợp với tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác Hội cơ sở) tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp lý với 1.427 lượt cán bộ Hội cơ sở phổ biến, tuyên truyền tìm hiểu về Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 02 về việc trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho các cấp Hội, hội viên CCB, Cựu quân nhân. Đặc biệt, Hội CCB tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện 5 chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật như: Phòng chống tội phạm: 281 buổi cho 12.645 lượt người; Phòng chống ma túy: 179 buổi cho 6.444 lượt người; Phòng chống mại dâm: 88 buổi cho 3.827 lượt người; Phòng chống HIV/AIDS:133 buổi cho 6.379 lượt người; An toàn giao thông: 96 buổi cho 2.379 lượt người; đề xuất xây dựng và phối hợp soạn thảo 32 văn bản liên quan đến Hội CCB... Phòng Tư pháp phối hợp với Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố trợ giúp pháp lý miễn phí cho Hội viên Hội Cựu chiến binh, chủ yếu tập trung vào các cuộc trợ giúp lưu động tại các xã, phường, thị trấn, trong đó ưu tiên tổ chức tại các xã xa trung tâm, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động 36 cuộc cho hàng trăm lượt người trong đó có 84 Cựu chiến binh thuộc đối tượng hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý của Nhà nước…
Việc triển khai thực hiện Thông tư số 02 thời gian qua đã tạo sự phối hợp tốt giữa Sở Tư pháp và Hội Cựu chiến binh tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp và công tác Hội cho lực lượng Hội viên Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc chú trọng đến các quyền và lợi ích chính đáng của lực lượng Hội Cựu chiến binh./.

Thanh Huyền

Cập nhật: 12/04/2019
Lượt xem: 50
Lên trên