Khánh Hòa: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.  
Quay lại Bản in Yahoo
Khánh Hòa:
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Đây là một trong những nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 27/12/2018.
Theo kế hoạch, năm 2019 công tác bồi thường nhà nước của tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ như tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao sự hiểu biết của các tầng lớp Nhân dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ.Ảnh minh họa: Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác bồi thường nhà nước năm 2018

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017; Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra; Triển khai nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm có liên quan đến Luật TNBTCNN năm 2017 để kịp thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành văn bản theo thẩm quyền bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017; sử dụng kết quả rà soát trong quá trình lập đề nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh chủ trì ban hành hoặc tham gia bảo đảm thống nhất với các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017…
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước phải được phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở đơn vị, địa phương; Các hoạt động triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 phải đồng bộ, bảo đảm cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan

Hải Dương

Cập nhật: 06/01/2019
Lượt xem: 309
Lên trên