Khánh Hòa: Theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động  
Quay lại Bản in Yahoo
Khánh Hòa:
Theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 25/01/2019). Theo đó, trong năm 2019, lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành của tỉnh Khánh Hòa là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
- Hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như: Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức bộ máy nhân sự tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện tại các huyện, thị xã, thành phố có đáp ứng nguồn nhân lực cho việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
- Kinh phí và trang bị phương tiện, thiết bị máy móc cần thiết (máy vi tính, máy in, internet,...) để phục vụ, hướng dẫn, hỗ trợ cho người lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện tại các huyện, thị xã, thành phố.
- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
- Mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.


Ảnh minh họa
Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thông tin về các vụ việc, phản ứng chính sách (cụ thể: các văn bản pháp luật đã được ban hành; số lượng văn bản được phát hiện không có tính khả thi, đồng bộ; số lượng kế hoạch được thực thi trong thực tế...); thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.
- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND huyện Cam Lâm.
- Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bằng nhiều hình thức (ví dụ: đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…).
- Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, VCCI Khánh Hòa, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, VCCI Khánh Hòa, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Lệ Phượng
Cập nhật: 12/02/2019
Lượt xem: 398
Lên trên