Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX)  
Quay lại Bản in Yahoo
Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Ngày 24/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW; rút ra những bài học kinh nghiệm; nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới của công tác PBGDPL từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay, đồng thời kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Theo kế hoạch, nội dung tổng kết bao gồm: 
Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên các mặt: việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. 
Đánh giá kết quả đạt được sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW thể hiện qua việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về công tác PBGDPL; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với việc tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, các chương trình, kế hoạch PBGDPL; Những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Luật PBGDPL.
Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ quan, đon vị, địa phương từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW; khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW và nguyên nhân; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL…
Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo, đồng thời đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW…

Ngọc Minh - VPTU

Cập nhật: 07/07/2019
Lượt xem: 254
Lên trên